Täheke 60

13.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Tä­he­ke 60“.

Tä­he­kese 60. sün­ni­päe­va pu­hul näi­tu­sel va­lik aja­kir­ju läbi aas­ta­te. Pal­jud to­re­dad ees­ti las­te­raa­ma­tud ja luu­le­tu­sed nä­gid il­ma­val­gust es­malt just Tä­he­ke­ses. Näi­tu­sel va­lik tun­tu­maid raa­ma­tu­id ja luuletusi.