Lemmikraamatud Nukitsa konkursil

16. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Lem­mik­raa­ma­tud Nu­kit­sa kon­kur­sil“.

Ala­nud on XV Nu­kit­sa kon­kurss. Raa­ma­tu­ko­gus on väl­ja pan­dud vii­ma­se kahe aas­ta jook­sul il­mu­nud Ees­ti las­te- ja noor­te­kir­jan­duse pa­re­mik. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 raa­ma­tut. Võist­le­vad kir­ja­nik ja kunst­nik. Oma lem­mi­k­u­te poolt saab hää­le­ta­da 23. veebruari­ni nii se­de­li­te­ga kui e‑keskkonna kau­du Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se ko­du­lehel.