Inglimajad

Näitus "Inglimajad" Näitus "Inglimajad"10. veebruarist 14. märt­si­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas kä­si­töö näi­tus „Ing­li­ma­jad“.

Ma­ris Talu meis­ter­da­tud ma­ja­ke­sed, kuhu on kok­ku pan­dud tun­ded, vär­vid, numb­rid, val­gus, head soo­vid ja mä­les­tused. Kõik see moo­dus­tab ter­vi­ku, kuid sa­mas toob esi­le kõi­ge pi­se­mad­ki de­tai­lid. See on tee­kond läbi elu, kesk­kon­na, as­ja­de ja ilu, mis meid ümb­rit­seb aga mida ala­ti pole sil­ma­ga näha.