Irina Raudsepa reisiõhtu

Jäneda raamatukogus "Irina Raudsepa reisiõhtu"13. märt­sil kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu“.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põ­ne­va­te har­ras­tus­te­ga te­ge­lev Jä­ne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema vii­ma­sed rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks hil­ju­ti­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Ki­li­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on jää­nud, Iri­na rää­ki­ma tu­leb­ki ning il­lust­ree­rib oma lu­gusid ka fotodega.