(Eesti) Irina Raudsepa reisiõhtu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Jäneda raamatukogus "Irina Raudsepa reisiõhtu"13. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Iri­na Raud­sepa reisiõh­tu”.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­mekül­gne ja põnevate har­ras­tuste­ga tegelev Jäne­da naine. Ta on rän­nanud mit­metel kon­ti­nen­tidel ning tema vi­imased reisid on vi­in­ud teda nii Ameerikasse, Aasi­asse kui Aafrikasse. Üheks hiljutiseks eredaks ela­museks jäi Kil­i­man­jaro tipu val­lu­t­a­mine. Nen­d­est retkedest, mis talle kõige enam hinge on jäänud, Iri­na rääki­ma tule­b­ki ning il­lus­treerib oma lu­gusid ka fotodega.