Heiki Vilep – Päike põues

Väljapanek "Heiki Vilep - Päike põues"10.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Hei­ki Vi­lep – Päi­ke põues“.

Märt­si­kuus tä­his­tab oma juu­be­lit tun­tud las­te­kir­ja­nik Hei­ki Vi­lep. Tema loo­min­gut ise­loo­mus­tab po­si­tiiv­sus ja lust­lik­kus. Kee­ru­lis­te as­ja­de liht­saks­te­ge­mise läbi pais­tab nii mõ­ni­gi asi ka en­dale hoo­pis tei­se nur­ga alt ja märk­sa mõis­te­ta­vam. Las­te­le kir­ju­ta­mi­ne ha­rib, ai­tab asju sel­geks mõel­da ning ikka ja jäl­le imes­tad, kui­das ter­ve prob­leemi­de sa­si­pun­dar on lah­ti ha­ru­ta­tav näi­teks ühe nal­ja­ka las­te­luu­le­tu­se­ga. Seda on öel­nud su­le­sepp Hei­ki Vilep.