(Eesti) Kadri Hinrikus — lastekirjanik ja ajakirja Täheke toimetaja

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Kadri Hinrikus - lastekirjanik ja ajakirja Täheke toimetaja"8.–26. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja”.

Kadri Hin­rikus tuli lastekir­jan­dusse mäles­tus­raa­matute­ga „Miia ja Fri­i­da” ja „Kui emad olid väikesed”, mis said soo­ja vas­tu­võ­tu os­al­is­teks. Ta on kir­ju­tanud jutu- ja pildiraa­ma­tu­id, millest tun­nus­ta­tu­imad on „Et head hald­jad sind hoiak­sid” ja „Katari­ina ja herned”. Kadri Hin­rikus on Tar­tu lastekir­jan­duse auhin­na lau­reaat. 22. ju­u­nil tähistab Kadri Hin­rikus ju­ube­lit, soovime talle palju õnne ja häid mõt­teid uute raa­matute kirjutamisel.