Egiptus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus "Egiptus"2. juu­list au­gus­ti kesk­pai­ga­ni 2020. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus „Egip­tus“.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus "Egiptus"Ole­me Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­da­nud Tapa muu­si­ka­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te loo­me­töid väga eri­ne­va­tel tee­ma­del. Sel­le suve näi­tu­seks on „Egip­tus“. Õpe­ta­ja Liina Kald, kel­le ju­hen­da­misel tööd val­mi­sid, on kir­jel­da­nud: „Vaata­si­me koos roh­ke­te pilti­de­ga Egip­tu­se kuns­ti raa­ma­tu­id ning aru­ta­si­me seal­set kul­tuu­ri prae­gu­sel ajal, sest mit­med õpi­lased olid ka ise kü­las­ta­nud seda maad. Noo­re­mal va­nu­se­rüh­mal (7–9‑aastased) oli tee­maks Ska­ra­beus ehk õn­ne­mar­di­kas. Va­nema va­nu­se­rüh­ma (10–16-aastased) töö­des soo­vi­sin näha pa­be­ril seda, mis neid kõi­ge roh­kem kõ­ne­tab Egip­tu­se kuns­tis. Va­nemad lap­sed said suu­re­ma pa­be­ri. Kõik tööd on teh­tud kuiv­pas­tel­liga“.

Näi­tus on rin­gel­nud maa­kon­na eri pai­gus ja jõud­nud ka 2019. a tal­vel Soo­me Viialasse.
Las­te­osa­kon­nas on nüüd avas­ta­mist kül­la­ga, sest sein­tel ole­vaid kau­neid soo­ja­des too­ni­des töid toe­ta­vad Egip­tu­se-tee­ma­li­sed raamatud.
Vaa­ta­mist ja lu­ge­mist jät­kub „Egip­tu­se-toas“ kauemaks!