Aita kujundada oma kodulinna!

Tapa kesklinna maketid raamatukogusTapa raa­ma­tu­ko­gus on au­gus­ti kesk­pai­ga­ni või­ma­lik tut­vu­da Tapa kesk­lin­na ma­ket­ti­de ja es­kii­si­de­ga. Raa­ma­tu­ko­gu esi­m­ese kor­ru­se lu­ge­mis­saa­lis on väl­jas ar­hi­tek­ti­de poolt loo­dud kolm eri­ne­vat va­riat­sioo­ni kesk­väl­ja­kust, Pi­kast tä­na­vast ja Vilm­si platsist.

Esi­me­ne või­ma­lik va­riant kan­nab nime “Al­lee ja park”.
Sel­les va­rian­dis on Pikk tn teh­tud või­ma­li­kult kit­saks ning ühte äär­de jääks lai par­gi­ala. Sõi­du­tee oleks ühe­suu­na­li­ne ja lää­ne­kül­jes ole­val kõn­ni­teel paik­nek­sid hal­jas­tus­kas­tid. Väl­jaku kes­kele ei ole pla­nee­ri­tud kõr­get hal­jas­tust ja ka val­gus­tuse pu­hul oleks eelis­ta­tud ma­da­la­mad valgustid.

Tei­ne või­ma­lik va­riant kan­nab nime “Sik­sak-tä­nav ning pik­sel­da­tud väl­jak”. Sel­les va­rian­dis on Pikk tn ka­he­suu­na­li­ne ning sõi­du­tee lii­gub sik­sa­kis ühest tä­na­va ser­vast tei­se. Hal­jas­tuse poo­lest on siin pi­gem kõr­re­lis­te­ga väi­ke­sed la­pid koos kas­ke­de­ga. Väl­jaku la­hen­dus läh­tub ruu­du­li­sest must­rist, kõva ka­tend on jäe­tud kõn­ni­tee­de­le ning nen­de va­hel on muru või muu peh­me pin­nas. Au­tod lii­gu­vad üle väl­jaku ja­ga­tud ruumis ja ja­la­käi­ja­te­ga sa­mas tasapinnas.

Ja kol­mas või­ma­lik va­riant kan­nab nime „Ja­ga­tud ruum ja väl­jak“ – Pi­ka­le tä­na­va­le ja kesk­väl­ja­ku­le on an­tud ja­ga­tud ruu­mi­ga la­hen­dus. Sõi­du­teed pii­ra­vad ja mar­kee­rivad koht­kind­lad is­tu­tus­kas­tid, mis on in­teg­ree­ri­tud lin­na­mööb­liga. Hal­jas­tuse poo­lest võiks kaalu­da pih­la­kaid ja hal­jas­tus­kas­ti­des pi­gem lop­sa­ka­mat tai­mes­tik­ku. Val­gus­ti­te­na on siin ka­su­ta­tud ma­da­laid pos­te, mis rõ­hu­ta­vad tä­na­va tel­ge. Plat­sil on an­tud hal­ja­sa­la­de­le sel­ge ümar vorm, mil­le pe­ri­meet­ris on või­ma­lik istuda.

Ar­hi­tek­ti­de loo­dud kol­me eri­ne­va va­riat­sioo­ni­ga saab tut­vu­da ka Tapa val­la Face­boo­ki lehel ja ko­du­lehel https://www.tapa.ee/tapa-linna-keskvaljak.

Ooda­tud on kõik mõt­ted, et­te­pa­ne­kud ja kü­si­mu­sed. Ta­ga­si­si­det saab edas­ta­da mei­li­le või täi­tes kü­si­mus­ti­ku raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal või Tapa val­la kodulehel.

Ava kü­si­mus­tik.

Kõi­gi lin­las­te ar­va­mus on olu­li­ne! Ai­nult nii saab pro­jek­tee­ri­misel ar­ves­ta­da lin­na­rah­va soovidega!