(Eesti) Aita kujundada oma kodulinna!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tapa kesklinna maketid raamatukogusTapa raa­matuko­gus on au­gusti keskpaigani või­ma­lik tutvu­da Tapa kesklin­na maket­tide ja es­ki­iside­ga. Raa­matukogu es­imese ko­r­ruse luge­mis­saalis on väl­jas arhitek­tide poolt lood­ud kolm er­inevat vari­at­siooni keskväl­jakust, Pikast tä­navast ja Vilm­si platsist.

Es­imene või­ma­lik vari­ant kannab nime “Allee ja park”.
Sell­es var­ian­dis on Pikk tn tehtud või­ma­likult kit­saks ning ühte äärde jääks lai par­giala. Sõidu­tee oleks üh­e­su­u­naline ja läänekül­jes ol­e­val kõn­ni­teel paiknek­sid hal­jas­tuskastid. Väl­jaku keskele ei olé pla­neer­i­tud kõr­get hal­jas­tust ja ka val­gus­tuse puhul oleks eel­is­tatud madala­mad valgustid.

Teine või­ma­lik vari­ant kannab nime “Sik­sak-tä­nav ning pik­sel­datud väl­jak”. Sell­es var­ian­dis on Pikk tn ka­h­e­su­u­naline ning sõidu­tee li­igub sik­sakis üh­est tä­na­va ser­vast teise. Hal­jas­tuse poolest on siin pigem kõr­relis­te­ga väikesed lapid koos kaskede­ga. Väl­jaku la­hen­dus läh­tub ru­udulis­est mus­trist, kõva ka­tend on jäe­tud kõn­ni­teedele ning nende va­hel on muru või muu pehme pin­nas. Au­tod li­igu­vad üle väl­jaku ja­gatud ru­umis ja jalakäi­jate­ga samas tasapinnas.

Ja kol­mas või­ma­lik vari­ant kannab nime „Ja­gatud ruum ja väl­jak“ — Pikale tä­navale ja keskväl­jakule on an­tud ja­gatud ru­umi­ga la­hen­dus. Sõidu­teed pi­iravad ja mar­keerivad ko­htkind­lad is­tu­tuskastid, mis on in­te­greer­i­tud lin­namööbli­ga. Hal­jas­tuse poolest võiks kaalu­da pih­lakaid ja hal­jas­tuskastides pigem lop­saka­mat tai­mestikku. Val­gustite­na on siin ka­su­tatud madalaid poste, mis rõhutavad tä­na­va telge. Plat­sil on an­tud hal­jasaladele selge ümar vorm, mille per­imeetris on või­ma­lik istuda.

Arhitek­tide lood­ud kolme er­ine­va vari­at­siooni­ga saab tutvu­da ka Tapa val­la Face­boo­ki lehel ja ko­d­ule­hel https://www.tapa.ee/tapa-linna-keskvaljak.

Oo­datud on kõik mõt­ted, et­tepanekud ja küsimused. Taga­sisidet saab edas­ta­da meilile või täites küsimustiku raa­matuko­gus ko­ha­peal või Tapa val­la kodulehel.

Ava küsimustik.

Kõi­gi lin­laste ar­va­mus on olu­line! Ain­ult nii saab pro­jek­teer­im­isel ar­ves­ta­da lin­narah­va soovidega!