Eesti Raudtee 150

4. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti Raud­tee 150”.

Ülevaatenäitus "Eesti Raudtee 150" Tapa raamatukogus

Väike ül­e­vaatenäi­tus Eesti raud­tee ajaloost.
Käesol­e­va aas­ta ok­too­bris tähistab Eesti Raud­tee oma 150. sün­nipäe­va. See on märgi­line sünd­mus ka Tapale. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aa­s­tat tagasi ra­jati läbi põlise ku­usemet­sa Balti raud­tee ja ehi­tati Tapa es­imene jaama­hoone. Raud­teesõlmeks ku­junenud Tapast sai jõud­sasti kas­vav raud­teea­su­la, edas­pi­di alev, linn.