Sügise süles on värvid – kollased, punased, kirjud

21. sep­temb­rist 16. ok­toob­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sü­gi­se süles on vär­vid – kol­la­sed, pu­na­sed, kir­jud“.

22. sep­temb­ril algab ast­ro­noo­mi­li­ne sü­gis. Loo­dus muu­tub mit­me­vär­vi­li­seks, sü­gisan­de on aiad ja met­sad täis. Leid­kem aega loo­duses lii­ku­miseks ning ilu nau­ti­miseks. Raa­ma­tu­riiu­list leia­te eri­ne­vaid tea­vi­kuid loo­du­sest ja aastaaegadest.