Hea raamatukogu külastaja!

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­det, et veel­gi tõ­hus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, pa­ran­da­da lu­ge­ja­te tee­nin­da­mist.
Kü­sit­lus kes­tab ter­ve ok­toob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui pa­ber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si, As­sa­mal­la ja Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te ka­su­ta­te val­las mi­tut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le ta­ga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raa­ma­tu­ko­gu re­gist­ree­ru­nud lu­ge­jad kui ka ini­me­sed, kes on puu­tu­nud kok­ku raa­ma­tu­ko­gu pa­ku­ta­va­te tee­nus­te­ga. Ja and­ke ka tea­da, mil­li­seid tee­nu­seid tu­le­vi­kus näha soo­vik­si­te.
Täis­pikk kü­sit­luse link on too­dud pos­ti­tu­se lõ­pus. Kü­si­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võ­tab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Kü­sit­lus on ava­tud kuni 30. ok­toob­ri­ni 2020.
Tee­me ühes­koos raa­ma­tu­ko­gud paremaks!

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__YOMawpUQVBFSVVIWU5XMVBJTjcyVUhHMFY0VjczVy4u