Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäev

15. ok­toob­ril kell 17.00 Jä­ne­da los­si saa­lis Jä­ne­da küla es­ma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tähistamine.

Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäeva tähistamine.

Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) su­lest il­mus 2016. a ma­hu­kas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mä­les­tused“ („Mou­ra. La mé­moi­re incendiée“).

Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Uk­rai­na pä­ritolu aris­tok­raat Ma­ria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, pa­ru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895−1974), Ees­tis tun­tud kui Jä­ne­da vii­ma­ne mõi­saproua. Hu­vi­lis­te­ga tu­leb koh­tu­ma sel su­vel lu­ge­ja­me­nu saa­vu­ta­nud ro­maa­ni ees­ti keel­de tõl­ki­nud Ma­dis Jür­vis­te.
Ole­te oodatud!