Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

1. ok­toob­rist 14. no­vemb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „Mui­nas­jutt ja te­ge­lik­kus: Jacqueline Mol­na­ri isi­ku­näi­tus“.

Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

Un­ga­ri Ins­ti­tuut on kok­ku pan­nud väga vär­vi­ka ja ma­hu­ka näi­tu­se Jacqueline Mol­na­ri mui­nas­ju­tu­lis­test pilti­dest. Kunst­ni­ku käe­kir­ja ise­loo­mus­ta­vad kirkad ja ela­vad vär­vid ning peen­sus­te­ni vii­mist­le­tud de­tai­lid. Teh­ni­ka­test ka­su­tab ta nii kol­laa­ži, ak­va­rel­li, tem­pe­rat, ak­rüü­li kui ka fo­tograa­fiat. Oma töö­des püüab Mol­nar pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu ka kesk­kon­na­reos­tuse et­te­ar­va­ma­tu­te­le ta­ga­jär­ge­de­le, in­nus­ta­des meid muut­ma oma tar­bi­mis­har­ju­mu­si. Il­lust­raa­tor loo­dab, et tema pil­did kõ­ne­ta­vad nii va­nemaid kui noo­re­maid näi­tu­se­kü­las­ta­ja­id ning need sü­ti­ta­vad las­tes loomingulisust