Gerri Orgma autorinukkude näitus

20. ok­toob­rist 28. no­vemb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ger­ri Org­ma au­to­ri­nuk­ku­de näi­tus.

Gerri Orgma autorinukkude näitus Tamsalu raamatukogus

Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas töö­tav Ger­ri Org­ma hak­kas au­to­ri­nuk­ke te­ge­ma juba aas­ta­id ta­gasi. Nuku val­mis­ta­mi­ne saab al­gu­se ideest, ai­nest võib anda nii kir­jan­dus­klas­si­ka kui iga­päe­va­elu. Iga nukk on ise­moo­di kuns­ti­teos, ju­tus­ta­des oma isi­ku­pä­ra­se loo. Au­tor näi­tab, kui­das eri­ne­va­test ma­ter­ja­li­dest on või­ma­lik luua ime­li­selt põ­ne­vaid nu­ku­te­ge­lasi, lase vaid fan­taa­sial len­na­ta. Loo­da­me, et Ger­ri Org­ma nu­kud an­na­vad in­nus­tust ja uusi mõt­teid kõi­gi­le kä­si­töö­hu­vi­lis­te­le inimestele.