Narrid meis endis

17. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Nar­rid meis endis“.

Näitus "Narrid meis endis"

Ju­hu­se nar­rid, raha nar­rid, ar­mas­tuse nar­rid, kuul­su­se nar­rid, nar­ri­de narr jne. Me kõik ole­me ise­en­di ku­nin­gad ja sa­mas ka nar­rid.
Nar­rid os­ka­vad ini­me­si naer­ma aja­da, seal­juu­res ka ise­en­nast. Nad on te­ra­va mõis­tu­se­ga ini­me­sed, kes lõ­bu­salt mäng­le­vad läbi elu. Nad kiir­ga­vad mõ­nu­sat ener­giat ning sõb­ra­lik muie mäng­leb nen­de näol.
Nar­rid on tu­ge­va em­paa­tia või­me­ga ning võibol­la just see ongi põh­jus, miks nad ala­ti ka kõi­ge keh­ve­mast olu­kor­rast nae­ru­suil väl­ja tu­le­vad. Nad os­ka­vad lei­da igas olu­kor­ras mi­da­gi head ning kui leia­vad mi­da­gi hal­ba, os­ka­vad ka sel­le üle naer­da või sel­le nal­jaks pöörata.

Ku­nin­ga­te ku­ju­ta­mi­ne tun­dus ole­vat üks tõ­si­ne et­te­võt­mi­ne. See­ga, et elu lii­ga tõ­si­seks ei lä­heks, leid­sid Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­lis koos maa­li­mas käivad täis­kas­va­nud, et elu ilma elu­ter­ve huu­mo­ri­ta on üks vae­ne elu. Oli jul­gust näha nae­ru läbi pi­sa­ra­te ja en­did kõ­ver­peeg­lis ku­ju­ta­da.
Narr – ilma kel­le­ta po­leks üks­ki õu­kond elujõuline.