Tapa Vallaraamatukogu lugejate rahulolu-uuring 2020

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja ko­gu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le se­ni­aja­ni ta­su­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tä­hendab va­ja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga sa­mas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud lu­ge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused an­nak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, sa­mas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si lu­ge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli kü­si­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta lu­ge­ja­test. All­pool lü­hi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

Missuguseid raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid kasutate?

Graafik 1. Missuguseid raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid kasutate?
Graa­fik 1. Mis­su­gu­seid raa­ma­tu­ko­gu poolt pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid kasutate?

Kõik vas­ta­jad pi­da­sid pea­miseks olu­li­seks tee­nu­seks raa­ma­tu­te ja aja­kir­ja­de ko­ju­lae­nu­ta­mist. Täht­sal ko­hal oli raa­ma­tu­ko­gu poolt kor­ral­da­ta­va­test üri­tus­test osa­võt­mi­ne. Olu­li­sel ko­hal oli ka prin­ti­mis­tee­nu­se ja ko­ha­peal lu­ge­mise või­ma­lu­se ka­su­ta­mi­ne. En­di­selt on osa­del ini­mes­tel va­ja­dus ka­su­ta­da in­ter­ne­ti­punk­ti arvuteid.Vt graa­fik 1. 

Rahulolu raamatukogu lahtiolekuaegadega?

Raa­ma­tu­ko­gu­de lah­ti­ole­ku­ae­ga­de­ga oldi enam­jaolt ra­hul: Tam­sa­lu 98%, Jä­ne­da 97%, Sak­si 95%, Tapa 94,6%, As­sa­mal­la 88%, Va­jan­gu 87%, Leht­se 70%. Vt ga­le­riid diag­rammi­de­ga. Uuest aas­ta­st saab Tapa raa­ma­tu­ko­gust tänu raa­ma­tu­lae­nu­tus­ka­pi­le tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt ja kon­tak­ti­va­balt (eel­da­ta­vas­ti juba veebruarist). Ööpäe­va­ring­selt saab raa­ma­tu­id ta­gas­ta­da Tapa ja Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­des juba täna ning pea­gi jõuab ta­gas­tus­kast ka Leht­se raa­ma­tu­ko­gus­se. See kõik an­nab lu­ge­ja­te­le suu­re­ma va­ba­du­se raa­ma­tu­te laenamiseks/tagastamiseks.

Kas olete rahul raamatukogu kogude koostisega?

Prob­lee­mid on tea­da – uudis­kir­jan­duse ek­semplaar­sus peaks ole­ma suu­rem. Siin seavad tel­li­mu­se ma­hu­le piiran­gud eelkõi­ge ik­ka­gi ra­ha­li­sed va­hen­did. Lu­ge­ja­te ra­hul­olu prot­sen­ti­des (väga ra­hul, ra­hul, OK ) – Tapa 93/94%, Sak­si 91%, Jä­ne­da 87%, Tam­sa­lu 84%, As­sa­mal­la 72%, Va­jan­gu 67%, Leht­se 65%. Vt ga­le­riid diagrammidega.

Kuidas olete rahul soovitud raamatu ooteaja pikkusega?

Nii väga, kui me ka ei soo­viks, meie ra­ha­li­sed või­ma­lu­sed seavad tea­tud pii­rid raa­ma­tu­te tel­li­mise­le. Ni­me­tus­te ar­vu­ga võib ra­hul olla, kuid ek­semplaar­sust pole tu­le­vi­kus­ki suu­ren­da­da või­ma­lik. Ja see­tõt­tu te­kivad mõ­ne­le uue­le ja po­pu­laar­se­le raa­ma­tu­te­le ta­hes taht­ma­ta oote­jär­je­kor­rad. Vt ga­le­riid diagrammidega.

Graafik 2. Missuguseid informatsioonikanaleid eelistate kasutada, saamaks infot raamatukogus toimuva kohta?
Graa­fik 2. Mis­su­gu­seid in­for­mat­sioo­ni­ka­na­leid eelis­ta­te ka­su­ta­da, saa­maks in­fot raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va kohta?

Missuguseid informatsioonikanaleid eelistate kasutada, saamaks infot raamatukogus toimuva kohta?

Enim „jah“ vas­tu­seid ko­gusid isik­lik suht­lus, vee­bi­leht, e‑post ja sot­siaal­mee­dia. See­ga on kõi­ge olu­li­se­mad isik­lik suht­lus ja mee­diast info han­ki­mi­ne. Vt graa­fik 2.

Personali teeninduskvaliteet – kompetentsus, teenuste kättesaamise kiirus, sõbralikkus?

Ole­me tä­nu­li­kud meie lu­ge­ja­te­le, kes meie püü­du pak­ku­da heal ta­se­mel tee­nust on ka kõr­gelt hin­na­nud. Tä­nu­sõ­nu jät­kus kõi­gi seits­me raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­ile. See teeb mei­le suurt rõõ­mu! Kü­las­ta­ja­te tä­nu­sõ­nad in­nus­ta­vad meid tu­le­vi­kus­ki häs­ti töö­ta­ma ning leid­ma uusi la­hen­dusi. Ja nen­de­le lu­ge­ja­te­le, kes juhti­sid tä­he­le­pa­nu mõ­nes raa­ma­tu­ko­gus ole­va­le puu­duse­le, sa­mu­ti suur tänu. Vt ga­le­riid diagrammidega.

Mida ootate raamatukogult?

Kind­las­ti hu­vi­tab raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­id, mil­list raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­jad tu­le­vi­kus näha soo­vik­sid. Siin on esi­ko­hal ik­ka­gi lai kir­jan­duse va­lik ja tei­se­le ko­ha­le jäi 247 ka­su­ta­tav raa­ma­tu­kapp, ehk siis ik­ka­gi mak­si­maal­ne mu­ga­vus kir­jan­duse kät­te­saa­miseks. Rõõ­mus­tav on ka see, et ikka ja jäl­le ooda­tak­se koh­tu­mi­si kir­ja­ni­ke, kunst­ni­ke ja mui­du hu­vi­ta­va­te ini­mes­te­ga ning kuns­ti- ja raa­ma­tu­näi­tu­seid. Raa­ma­tu­ko­gult ooda­tak­se ka liht­salt mu­ga­vat ja mõ­nu­sat aja­veet­mise koh­ta – mu­ga­vad is­tu­mis­ko­had, koh­vi­au­to­maat. Sa­mas pea­vad jää­ma ka vaik­sed lu­ge­mis- ja töö­ta­mis­alad ning ‑nur­ga­ke­sed. Vt graa­fik 3.

Head lu­ge­jad, teie vas­tused olid mei­le olu­li­sed – need ai­ta­vad hin­na­ta het­ke­sei­su ja vaa­da­ta koos tulevikku!

Graafik 3. Mida ootate raamatukogult?
Graa­fik 3. Mida oota­te raamatukogult?