Ei mingit nostalgiat!

4. det­semb­rist 2020. a kuni 8. jaa­nua­ri­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ei min­git nos­tal­giat!“.

Jäneda raamatukogus näitus "Ei mingit nostalgiat!"

Va­nad arm­sad jõu­lu- ja nää­ri­pü­ha­deks saa­de­tud post­kaar­did on 30–40 aas­tat va­nad ja pä­rit ühe pere ko­du­sest kaar­di­kar­bist. Ei ku­ju­ta need min­git nos­tal­giat ega igat­sust möö­du­nud ae­ga­de, va­hest ehk ai­nult post­kaar­ti­de saat­mise kom­be järele.