Moonide mitu palet

4.–30. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moo­ni­de mitu pa­let“.

Näitus Tamsalu raamatukogus "Moonide mitu palet"

Kol­lekt­sioo­ne on mit­me­su­gu­seid, ole­neb ko­gu­ja hu­vist. Raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks ese­meid „moo­nitõp­pe hai­ges­tu­nud“ kol­lekt­sio­nää­rilt, kes elab ja töö­tab Pärnus.