Kohtumised ja hüvastijätud

25. jaan­uar­ist 26. vee­bru­ar­i­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ko­h­tu­mised ja hü­vasti­jä­tud”.

Raamatunäitus "Kohtumised ja hüvastijätud"

Ko­h­tu­mised ja hü­vasti­jä­tud on läbi aja in­spireer­in­ud kir­janikke. Miks ka mitte, sest eks need kokkusaamised ja lahku­mised moodus­tavad­ki meie elus lõppe­matu jada. Nii palju või­malusi ja salapära.
Oma panuse an­dis näi­tuse­le ka Ere lu­uleliste va­hetek­stide näol.