Valgevene graafika näitus

27. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Val­ge­ve­ne graa­fi­ka näi­tus.

Valgevene graafika näitus

Näi­tu­sel näeb viie Val­ge­ve­ne il­lust­raa­to­ri teo­seid, kes te­ge­le­vad graa­fi­ka­ga sel­le kõi­ge laiemas mõt­tes, vil­je­le­des nii il­lust­rat­sioo­ni, di­sai­ni, kui ka eks­liib­rist, kes­ken­du­des eelkõi­ge va­bagraa­fi­ka­le. Oma töö­des toe­tu­tak­se eelkõi­ge klas­si­ka­li­se­le aka­dee­mi­li­se­le kool­kon­na­le, kuid sis­se põi­mi­tak­se ka kaas­aeg­seid ja rah­va­loo­min­gust kan­tud mo­tiive. Näi­tu­sel näeb Ro­man Sus­to­vi, Fjo­dor Šur­mel­jo­vi, And­rei Ja­ro­še­vit­ši, Ljud­mi­la No­va­kovs­ka­ja ja Ma­ri­na Žvirbl­ja töid.