Ööpäevaringne raamatute laenutus ja tagastus!

Tapa Vallaraamatukogu raamatukapp peasissepääsu juures

Tapa val­laraa­matukogul (Kooli 6, Tapa) on nüüd Cleveroni raa­matukapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kätte ööpäe­var­ingselt! Sisuliselt on tegemist paki­au­tomaadi­ga, kust tel­li­ja talle so­bi­val ajal, olgu või sü­daöösel, oma soovi­tud raa­matud kätte saab. Raa­matukapi ka­su­t­a­mine on luge­jale tasuta.

KUIDAS TEL­L­I­DA RAA­MAT RAA­MATUKAP­PI?
Kir­ju­tage raa­matukogule või he­listage tele­fonil 323 2081 (323 2082 las­teosakond) või re­serveerige raa­mat läbi luge­japor­taali RIK­SWEB ning and­ke tea­da soo­vist saa­da raa­mat kätte raa­matukapist. Raa­matu kap­pi saabu­misel saabub teile SMS või e‑kiri uk­sekoo­di ning järele tulemise täh­ta­ja­ga. Sis­es­tage kapil ol­e­vale pa­neelile teile saade­tud uk­sekood, võtke kapist raa­mat ning sul­gege uks.
Täh­ta­ja sedel on raa­matu va­hel. Raa­matutele saab järele tul­la kolme päe­va jook­sul.
TAGAS­TA­DA saab raa­ma­tu­id jätku­valt tagas­tuskasti raa­matukogu peaukse kõr­val, samu­ti ööpäevaringselt.

Kuidas tellida raamat raamatukappi.

Raa­matukap­pi täide­takse ja tagas­tuskasti tüh­jen­datakse vaid raa­matukogu lahtiolekuaegadel.

Kind­lasti ei olé eespool kir­jel­datud teenused mõel­dud asendamaks raa­matuko­gus käimist, vaid on abiks nen­dele in­imestele, kes raa­matukogu lah­ti­olekua­jal raa­matuko­gusse tul­la ei saa või kel soov raa­matud ki­irelt kätte saa­da raa­matuko­gusse sisen­e­ma­ta. Samu­ti pakub see või­malust kon­tak­tivabaks laenu­tuseks.
Jul­get raa­matukapi ka­su­tamist! Ja as­tuge ikka raa­matuko­gust ka läbi!

Tapa Val­laraa­matukogu