Eesti illustraatorite kevadnäitus

Eesti illustraatorite kevadnäitus Tapa raamatukogus

1.–30. märt­si­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ees­ti il­lust­raa­to­ri­te ke­vad­näi­tus.

Näi­tu­sel eks­po­nee­rivad kunst­ni­kud il­lust­rat­sioo­ne raa­ma­tu­test, mis on juba poe­let­ti­del saa­da­val ja ka neist, mis veel trük­ki pole jõud­nud. Juba ko­ge­nud il­lust­raa­to­ri­te loo­min­gu kõr­val näeb ka noo­re­ma­te al­les alus­ta­va­te il­lust­raa­to­ri­te töid.

Eesti illustraatorite kevadnäitus Tapa raamatukogus

Ühis­näi­tu­sel Ta­pal on esin­da­tud Katrin Ehr­lich, Kad­ri Il­ves, Kris­ti Kan­gi­las­ki, Anne Lin­na­mä­gi, Pi­ret Mil­de­berg, Ger­da Mär­tens, Pi­ret Nii­ne­puu-Kiik, Vii­ve Noor, Anne Pik­kov ja Ker­tu Sillaste.