Tapa valla raamatukogud 11.03.–30.04.2021

Tin­gi­tu­na ko­roo­na­vii­ru­se laiast le­vi­kust ja va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da te­le­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu uk­selt ning Ta­pal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks ka­su­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24÷7). Tea­vi­kuid ta­gas­ta­da saab sa­mu­ti raa­ma­tu­ko­gu uk­sel ning Ta­pal ja Tam­sa­lus ka raa­ma­tu­te ta­gas­tus­kas­ti (peauk­se kõrval).

In­ter­ne­ti­ar­vu­ti ka­su­ta­mise või­ma­lus on ai­nult et­te­re­gist­ree­ri­misel ning kuni 30 mi­nu­tit. In­ter­ne­ti­ar­vu­ti­tes on lu­ba­tud lu­ge­da e‑väljaandeid, ka­su­ta­da Rii­gi Tea­ta­jat, kü­las­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ja rii­gi vee­bi­leh­ti, tasu­da ar­veid, ka­su­ta­da post­kas­ti ja teha muid iga­päe­vaeluks olu­li­si tegevusi.

Pa­lu­me raa­ma­tu­kok­ku lii­ku­misel jälgida 2 + 2 reeg­lit ning raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­ga va­he­tul suht­le­misel kan­da mas­ki. Pü­si­me terved!

Kõi­ge kind­lam, et teie soov saaks la­hen­duse, on su­hel­da oma „ko­du­raa­ma­tu­ko­gu“ töötajaga.

Raa­ma­tu­ko­gu­de töö­ajad ja kontaktid: