Raamatukogud 3. maist alates

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD!

Keh­tib si­se­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Sa­mu­ti tu­leb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te kü­las­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des lubatud.

Hu­vi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu si­se­ruumi­des on lu­ba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te pu­hul, kes on lu­ba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4. klass) või käivad las­te­aias sa­mas rühmas.

Raa­ma­tu­te tel­li­mi­ne raa­ma­tu­kap­pi jät­kub sa­mal moel ka ajal, kui raa­ma­tu­ko­gu on avatud!

1. mail raamatukogu suletud, 3. maist taas külastajatele avatud.