Kohtumised ja hüvastijätud

Raamatunäitus "Kohtumised ja hüvastijätud"

22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Koh­tu­mised ja hü­vas­ti­jä­tud“.

Kui po­leks kur­bi hü­vas­ti­jät­te, siis ei oleks ka rõõm­said koh­tu­mi­si. Sa­mas ei pea ju hü­vas­ti­jätt ala­ti nuk­ker ole­ma ja koh­tu­mi­ne ilm­tin­gi­ma­ta rõõ­mus. Kok­ku­saa­mi­ne võib olla ka oo­ta­ma­tu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muu­tev …
Iga­ta­hes on väga pal­ju­de­le kir­ja­ni­ke­le need sünd­mu­sed ol­nud ins­pi­rat­sioo­niks ja meie lu­ge­mis­laua­le on jõud­nud kõi­ge eri­ne­va­maid lu­gusid koh­tu­mis­test ja hüvastijättudest.