Kohtumised ja hüvastijätud

Raamatunäitus "Kohtumised ja hüvastijätud"

22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­h­tu­mised ja hü­vasti­jä­tud”.

Kui poleks kur­bi hü­vasti­jätte, siis ei oleks ka rõõm­said ko­h­tu­misi. Samas ei pea ju hü­vasti­jätt alati nukker ole­ma ja ko­h­tu­mine ilmtingi­ma­ta rõõ­mus. Kokkusaamine võib olla ka oota­matu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muutev …
Igata­h­es on väga paljudele kir­janikele need sünd­mused ol­nud in­spi­rat­siooniks ja meie lugemis­lauale on jõud­nud kõige er­ineva­maid lu­gusid ko­h­tu­mis­test ja hüvastijättudest.