Kooliraamatukogu

22. ap­ril­list 28. mai­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Koo­li­raa­ma­tu­ko­gu“.

Näitus "Kooliraamatukogu"

Tä­na­ne 100-aas­ta­ne Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu sün­dis Põh­ja-Ees­ti Põl­lu­töö­koo­li õpi­ku­te kogu põh­jal. Pea­ae­gu 80 aas­tat te­gut­ses kogu amet­li­kult koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­na ning suu­rem osa fon­dist koos­nes õpi­ku­test. Sel­les nos­tal­gi­li­ses väl­ja­pa­ne­kus ongi mõ­ned va­nemad ja uuemad õpi­kud, mil­le­st am­mu­ta­sid tead­mi­si põl­lu­töö­koo­li õpi­lased. Õpi­ku­fon­di komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hal­da­mi­ne oli läbi ae­ga­de raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja üles­an­deks. Näi­tu­sel on ka ni­me­ki­ri raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­test, kes te­gut­se­sid sa­mal ajal õpetajana.