Elulugudest saab ajalugu

Raamatunäitus "Elulugudest saab ajalugu"

1. ap­ril­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Elu­lu­gu­dest saab aja­lugu“.

Raamatunäitus "Elulugudest saab ajalugu"

Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis kä­sit­le­vad eri va­nu­ses ees­ti ini­mes­te elu­lu­gusid. Oma loo ju­tus­ta­vad tu­ge­vad ja vei­di nõr­ge­mad, saa­tu­se lem­mi­k­ud ja elu ham­mas­ra­tas­te va­he­le jää­nud. Ju­tus­ta­vad ta­va­li­sed ees­ti ini­me­sed, kel­lest iga­üks võib öel­da: „See on minu ai­nu­kord­ne elu.“