100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos

Fotonäitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

5. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matukogu ju­ube­liks kokku sea­tud fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

Fotonäitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

Näi­tus annab vaid õige põ­gusa ül­e­vaate saja aas­ta jook­sul toimunu ko­h­ta. Oleme võõrus­tanud kir­janikke ja kun­st­nikke, kolleege ja käsitöömeistreid meilt ja raja tagant, ko­htunud fil­mi- ja telein­imeste­ga, ko­r­ral­danud raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, tutvus­tanud õpi­laste loometöid, vi­in­ud laste­ga läbi teematunde, pakkunud nuputamist, tein­ud õues maakun­sti ja palju, palju muud. Raa­matuko­gus ko­htu­vad kun­st, muusi­ka, kir­jan­dus ja meie arm­sad luge­jad. Meil pole ku­na­gi igav, tege­vust ja lugemist jätkub kõig­ile!
Ko­h­tume raamatukogus!