100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos

Tamsalu raamatukogu näitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

2.–30. sep­tem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

Näi­tus annab põ­gusa ül­e­vaate Tapa raa­matuko­gus toimunud sünd­muste ko­h­ta. Samas ju­tus­tavad pil­did meile, mida raa­matukogud peale kir­jan­duse laenu­tamise oma luge­jatele paku­vad: toimu­vad ko­h­tu­mised kir­janike ja kun­st­nikega, ko­r­ral­datakse raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, paku­takse IT-alast nõus­tamist, tutvus­tatakse ko­dukan­di in­imeste tegemisi ja otse loomu­likult paku­takse lastele er­inevaid üri­tusi – teematunde, vik­tori­ine, mänge, nuputamisi.

Ko­h­tu­miseni raa­matuko­gus! Sind, hea luge­ja, ootavad Tapa val­la raa­matukogud: Tapa, Tam­salu, As­samal­la, Jäne­da, Lehtse, Sak­si ning Vajangu.