Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100

1. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Va­li­tud het­ked. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100“.

Fotonäitus "Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100"

Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si ma­hub sa­jas­se aas­ta­s­se! Ning ikka ta­ha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pa­re­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pi­gem ära unus­ta­da. Mil­li­ne ve­da­mi­ne, kui õn­nes­tub ta­ba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tun­nis­ta­ja­te mä­lus­se ja sü­da­me­s­se, aga ka seal on neil kin­del koht. Sel­lel näi­tu­sel on va­li­tud fo­tod Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu elu­loost aas­ta­il 1965–2021.