Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100

1. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100”.

Fotonäitus "Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100"

Kui palju imelisi het­ki ja sünd­musi mahub sa­jasse aas­tasse! Ning ikka tahame meenu­ta­da kõige pare­maid, kõige ilusamaid ja ke­hve­mad pigem ära un­us­ta­da. Milline vedamine, kui õnnes­tub taba­da ja tal­leta­da märgilisi ja arm­said juh­tu­misi. Palju rohkem neist on jäänud vaid sünd­muste tun­nista­jate mälusse ja sü­damesse, aga ka seal on neil kindel koht. Sel­l­el näi­tusel on val­i­tud fo­tod Jäne­da raa­matukogu elu­loost aas­tail 1965–2021.