Tere tulemast muumide maailma!

Näitus "Tere tulemast muumide maailma!"

15. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tere tu­le­mast muumi­de maa­il­ma!“.

On Muu­mi­maal uk­sed ja sü­da­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: „Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumi­delt õp­pi­da hea! Hei muumid! …“

Pool­tel Soo­me pe­re­del on ka­su­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid üha po­pu­laar­se­mad ning kol­lekt­sio­nää­re tu­leb kogu aeg juur­de. Käes­olev kogu pä­ri­neb Tam­sa­lu lähistelt.