Tere tulemast muumide maailma!

Näitus "Tere tulemast muumide maailma!"

15. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumide maail­ma!”.

On Muumi­maal uksed ja sü­damed val­la. Üks hääl huikab ül­e­valt, pilvedest alla: “Hei muumid! Sõpru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumidelt õp­p­i­da hea! Hei muumid! …”

Pool­tel Soome pere­del on ka­su­tusel muumide kru­usid. Aas­tate jook­sul on ka Eestis muumide kru­usid üha pop­u­laarse­mad ning kollek­t­sionääre tuleb kogu aeg ju­urde. Käesolev kogu pärineb Tam­salu lähistelt.