Eluolulised lood“ – raamatuesitlus

"Eluolulised lood" - raamatuesitlus

30. no­vemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus – „Elu­olu­li­sed lood“.

Il­mu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat „Elu­olu­li­sed lood“, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti lu­ge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le „Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le ärkajale“.

Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja te­leuu­dis­te te­ge­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu üle – kõi­gest sel­lest raa­mat oma pea­tük­ki­de­ga rää­gib­ki. Raa­ma­tut saab ka osta, lau­sa koos pühendusega.