Päkapikud jõulu ootel

Näitus "Päkapikud jõulu ootel"

29. no­vem­brist 21. det­sem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Päkapikud jõu­lu oo­tel”.

Juba luge­mat­ul arvul,
päkapikke kiki­varvul,
li­igub maal ja li­igub lin­nas,
ise pisike kui kinnas!

Päkapikud jõudsid ka Tam­salu raa­matukokku. Aas­tate jook­sul kogutud kollek­t­sioon pärineb Tam­salu güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt Elle Nurmsalult.