Lapivaip 100. Minu Eesti täna

Näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna"

6. ok­toob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „La­pi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“.

Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 la­pi­vai­pa. On põh­just va­ru­da aega, et oleks mah­ti uu­ri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise os­kust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te nä­pu­osa­vust. Iga vaip ju­tus­tab oma loo. Näi­tu­se­ga on kaa­sas töid ja te­gi­ja­id tut­vus­tav al­bum, kus ava­ne­vad mei­le kä­si­töö­meist­ri­te mõt­ted ning nen­de hingemaailm.

Näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna"

Kust sai näi­tu­se mõte al­gu­se?
Vast­se­liina Kä­si­tööühing ja Meie­selts Me­roos aval­da­sid 2017. aas­tal üles­kut­se juu­be­li­vai­ba õmb­le­miseks. Ees­ti saja aas­ta juu­be­liks val­mis­ki sada 100x100-sen­ti­meet­rist la­pi­vai­pa, mil­le­st koos­neb­ki 100-meet­ri­ne la­pi­vaip. Au­to­ri­teks on kä­si­töö­te­gi­jad üle Ees­ti. Vai­ba tee­maks „Minu Ees­ti täna“. La­pi­tööd ka­jas­ta­vad sii­rast ar­mas­tust oma maa ja rah­va vas­tu.
Näi­tus ring­leb veel mõn­da aega Ees­ti eri­ne­vais pai­gus ja lõ­puks saab vai­ba kod­uks Ees­ti Rah­va Muuseum. 

Jä­rel­põl­ve­de­le jääb imet­le­da sada la­pi­vai­pa, mil­le­de val­mis­ta­mis­se olid oma pa­nu­se and­nud 177 Ees­ti ini­mest. Tule uudis­ta ja leia teis­te hul­gast üles ka Lää­ne-Vi­ru­maa meist­ri­te tööd.
Oota­me hu­vili­si näitusele!