TRIO. Sirje Kriisa, Tähti Roostalu, Tiia Eikholm

2. det­semb­rist 2021. a kuni 23. veebruari­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holm“.

Köitekunstinäitus "TRIO"

Köi­te­kuns­ti­näi­tu­sel „TRIO” esit­le­vad oma töid kolm naha- ja köi­te­kunst­ni­kust kolleegi.

Sir­je Krii­sa on väl­ja pan­nud va­li­ku oma töö­dest, mis kä­sit­le­vad suu­res osas raa­ma­tut kui ruu­mi­list ob­jek­ti. Raa­ma­tu­te val­mis­ta­mise juu­res kom­bi­nee­rib ta na­tu­raal­set nah­ka eri­ne­va­te ma­ter­ja­li­de­ga nagu me­tall, puit, plas­tik, pa­ber. Köit­mise juu­res kat­se­tab ta eri­ne­vaid poog­na­te ja ees­leh­te­de õmb­le­mise vii­se ning ku­jun­duses do­mi­nee­rib sa­ge­li pu­na­ne ja must.

Täh­ti Roos­ta­lu loo­min­gut ise­loo­mus­tab väga eri­ne­va­te teh­ni­ka­te ka­su­ta­mi­ne: lei­dub na­ha­voo­li, in­tar­siat, ba­ti­kat, kul­da­mist, ap­li­kat­sioo­ni, kli­šee­teh­ni­kat ja tä­na­päe­vast di­gi­trü­ki­teh­ni­kat; va­nad tra­dit­sioo­ni­li­sed töö­võt­ted ja teh­ni­kad on kom­bi­nee­ri­tud kaas­aeg­se­te lahendustega.

Tiia Eik­holm esit­leb köi­teid, mis on val­mi­nud vii­ma­se nel­ja aas­ta jook­sul. Kunst­nik­ku on eri­li­selt köit­nud just joon­teh­ni­ka ja sel­le ava­rad või­ma­lu­sed, paind­lik ku­jun­di­keel ning lõ­pu­tud aren­dus­või­ma­lu­sed. Olu­li­ne kunst­ni­ku töö­des on ka jõu­li­ne ja sa­mas poee­ti­li­ne värvikäsitlus.