TRIO. Sirje Kriisa, Tähti Roostalu, Tiia Eikholm

2. det­sem­brist 2021. a kuni 23. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus TRIO. Sir­je Kri­isa, Tähti Roost­alu, Tiia Eikholm“.

Köitekunstinäitus "TRIO"

Köitekun­stinäi­tusel „TRIO” es­itl­e­vad oma töid kolm naha- ja köitekun­st­nikust kolleegi.

Sir­je Kri­isa on väl­ja pan­nud va­liku oma töödest, mis käsitl­e­vad su­ures osas raa­matut kui ru­umilist ob­jek­ti. Raa­matute valmis­tamise ju­ures kom­bi­neerib ta nat­u­raalset nah­ka er­inevate mater­jalide­ga nagu met­all, puit, plas­tik, paber. Köit­mise ju­ures kat­setab ta er­inevaid poog­nate ja eesle­ht­ede õm­blemise vi­ise ning ku­jun­dus­es dom­i­neerib sageli punane ja must.

Tähti Roost­alu loomingut iseloomustab väga er­inevate tehnikate ka­su­t­a­mine: lei­dub na­havooli, in­tar­si­at, batikat, kul­damist, ap­likat­siooni, klišeetehnikat ja tä­napäev­ast dig­itrükitehnikat; vanad tra­dit­sioonilised töövõt­ted ja tehnikad on kom­bi­neer­i­tud kaasaegsete lahendustega.

Tiia Eikholm es­itleb köiteid, mis on valmin­ud vi­imase nel­ja aas­ta jook­sul. Kun­st­nikku on er­iliselt köit­nud just joon­tehni­ka ja selle avarad või­malused, paind­lik ku­jundi­keel ning lõputud aren­dusvõi­malused. Olu­line kun­st­niku töödes on ka jõu­line ja samas poeeti­line värvikäsitlus.