Viive Noore isikunäitus „Jalutuskäik“

Viive Noore isikunäitus "Jalutuskäik" - plakat

7. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Vii­ve Noo­re isi­ku­näi­tus „Ja­lu­tus­käik“.

Las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert ja rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud il­lust­raa­tor ning ku­raa­tor Vii­ve Noor näi­tab Tapa raa­ma­tu­ko­gus oma kõi­ge värs­ke­mat loo­min­gut. Kü­las­ta­ja saab tut­vu­da pilti­de­ga, mis kau­nis­ta­vad nii Ees­tis kui vä­lis­maal väl­ja an­tud raa­ma­tu­te le­he­kül­gi. Nagu näi­tu­se peal­ki­ri üt­leb, on te­ge­mist ja­lu­tus­käi­gu­ga vii­ma­se küm­nen­di jook­sul val­mi­nud teos­te va­hel, mis esin­da­vad kunst­ni­ku eri loo­me­jär­ke. Näha saab nii vara­semaid ak­va­rel­le kui uuemaid se­ga­teh­ni­kas töid. Väl­ja­pa­ne­ku põ­hi­rõhk ongi se­ga­teh­ni­kas töö­del, mis kuu­lu­vad il­lust­raa­to­ri uuema stii­li näi­de­te hulka.