Viive Noore isikunäitus “Jalutuskäik”

Viive Noore isikunäitus "Jalutuskäik" - plakat

7. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Vi­ive Noore isikunäi­tus “Ja­lu­tuskäik”.

Lastekir­jan­duse keskuse kun­stiekspert ja rahvus­va­he­liselt tun­nus­tatud il­lus­traa­tor ning ku­raa­tor Vi­ive Noor näitab Tapa raa­matuko­gus oma kõige värske­mat loomingut. Külas­ta­ja saab tutvu­da piltide­ga, mis kau­nistavad nii Eestis kui välis­maal väl­ja an­tud raa­matute lehekül­gi. Nagu näi­tuse pealkiri ütleb, on tegemist ja­lu­tuskäigu­ga vi­imase küm­nen­di jook­sul valmin­ud teoste va­hel, mis esin­davad kun­st­niku eri loome­järke. Näha saab nii varase­maid ak­varelle kui uue­maid segatehnikas töid. Väl­japaneku põhirõhk ongi segatehnikas töödel, mis ku­u­lu­vad il­lus­traa­tori uue­ma sti­ili näidete hulka.