(Eesti) Kogude pärlid: Jäneda raamatukogu kõige, kõige …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

"Kogude pärlid" Jäneda raamatukogus

25. märt­sist 14. aprilli­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kogude pär­lid: Jäne­da raa­matukogu kõige, kõige …”.

Raa­matukogude aas­ta üks su­uri ühi­seid näi­tusi on kogude “pär­lite” ek­sponeer­im­ine. Jäne­da raa­matuko­gus on nen­deks er­ilise saamis­looga tavalised raa­matud ning tavalise saamis­looga er­ilised, vanad, harul­dased, pühen­duste­ga ja tem­plite­ga raamatud.