(Eesti) Kogude pärlid. Looga raamatud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

"Kogude pärlid" - suur kostüümiraamat

26. märt­sist 29. aprilli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kogude pär­lid. Looga raa­matud”.

"Kogude pärlid" - eakad raamatud

Raa­matukogude aas­ta 2022 üks pro­jek­tidest kannab nime “Kogude pär­lid” ja kut­sub üles ek­sponeer­i­ma raa­matukogude põneva­maid, väär­tus­like­maid raa­ma­tu­id või ka es­e­meid.
Meie raa­matukogu “pär­liteks” on raa­matud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.
Tulge näi­tuse­le!