(Eesti) Külas on kirjanik Pamela Maran

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Külla tuleb kirjanik Pamela Maran

5. aprillil 2022. a kell 12.00 Tapa raa­matuko­gus — kül­la tuleb kir­janik Pamela Maran.

Pamela Maran on et­tevõt­ja, joogaõpeta­ja ja kir­janik — in­imene, kes os­kab vas­tu võt­ta ning ja­ga­da ja pole va­het, kas räägime lugud­est, tead­mis­test või ra­hast. Ter­ve rea toredaid mõt­teid ja lu­gusid on Pamela Maran raa­matukaante va­hele ko­gunud. Räägime neist ja paljud­est as­jadest veel.