Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli 65. aastapäevale pühendatud näitus

1. april­list 21. ju­uni­ni 2022. a on Tapa raa­matuko­gus ül­e­val Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli 65. aastapäe­vale pühen­datud näi­tus.

Es­ime­sel ko­r­rusel on väl­jas täiskas­vanute kun­stirin­gi tööd (juhen­da­ja Ka­trin Leete) ja ter­ve teine ko­r­rus on kun­stikooli õpi­laste tööde päralt (juhen­da­jad Li­ina Kald ja Re­nee Aua).
On põhjust raa­matuko­gusse sisse as­tu­da, sest näi­tuse tööd paku­vad sil­mailu ja värvirõõ­mu. Töid on tehtud lusti ja rõõ­mu­ga ning sageli on fan­taasial las­tud va­balt lenna­ta. Avas­tamist jagub kuhjaga.