(Eesti) Lehmade varjatud elu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Lehmade varjatud elu"17. maist 17. ju­uni­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Lehmade var­jatud elu”.

Lus­takas lehmade kollek­t­sioon pärineb Tam­salu Güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt. Aas­tate jook­sul on ko­gunenud er­ine­va di­s­aini­ga põnevaid män­gu­loo­mi, nii et nun­nu­meeter läheb põhja!