Kui sain sõbraks raamatuga“

Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. juu­nist 29. juu­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui sain sõb­raks raa­ma­tu­ga“.

Mil­li­sed on kõi­ge esi­me­sed mä­les­tused lap­se­põl­vest? Va­hest mõni mä­lu­pilt või ar­mas män­gu­asi, ema hääl laul­mas une­lau­lu … Ei os­ka­gi täp­selt öel­da, kuid mil­le­gi­pä­rast on väga sel­gelt mee­les lap­se­põl­ves loe­tud raa­ma­tud, just need kõi­ge esi­me­sed. Vist oli see, et lõ­puks ome­ti said aru tä­hekri­bu­de sa­la­kee­lest, nii ra­pu­tav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tä­hed hak­ka­sid ju rää­ki­ma!!! Nad hak­ka­sid en­ne­kuul­ma­tuid lu­gusid jutustama!
Ja sel­le­pä­rast ongi nii häs­ti mee­les see hetk, kui sain sõb­raks raamatuga.

Näi­tus on kok­ku pan­dud Tapa raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te lap­se­põl­ve lem­mik­raa­ma­tu­te põhjal.