(Eesti) “Kui sain sõbraks raamatuga”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Kui sain sõbraks raamatuga"20. ju­u­nist 29. ju­uli­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Kui sain sõbraks raa­matu­ga”.

Mil­lised on kõige es­imesed mäles­tused lapsepõlvest? Va­h­est mõni mälupilt või ar­mas män­guasi, ema hääl laul­mas un­elaulu … Ei os­k­a­gi täpselt öel­da, kuid mil­legipärast on väga sel­gelt mee­les lapsepõlves loe­tud raa­matud, just need kõige es­imesed. Vist oli see, et lõpuks ometi said aru tähekribude sala­kee­lest, nii ra­putav ja ülen­dav ko­ge­mus. Tähed hakkasid ju rääki­ma!!! Nad hakkasid en­nekuul­ma­tu­id lu­gusid jutustama!
Ja sell­epärast ongi nii hästi mee­les see hetk, kui sain sõbraks raamatuga.

Näi­tus on kokku pan­dud Tapa raa­matukogu töö­ta­jate lapsepõlve lem­mikraa­matute põhjal.